מדיניות ביטול והחזרת מוצרים – דובי טרייד בע"מ
א. כללי
1. מטרת הוראות מדיניות זו להציג את התנאים להביא לביטול עסקאות רכישה של מוצרים אשר נרכשו אך ורק באתר האינטרנט של חברת דובי – וכן את אופן החזרת המוצרים שנרכשו.
2. בהחזרת מוצרים, כמו ביתר פעילותה, דואגת חברת דובי לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוקי הגנת הצרכן ונהלי משרד הבריאות
ב. ביטול עסקה
3. משתמש שבחר לרכוש מוצר (להלן: "הרוכש") באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.
4. כל רוכש יהיה רשאי להחליף או להחזיר מוצר בהתאם להוראות מדיניות החזרת המוצרים הזו, חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") ונוהלי משרד הבריאות. 
למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים והחוק והנוהלים אוסרים על החזרתם: 
(א) טובין פסידים, תרופות, תוספי תזונה (המהווים תכשיר כהגדרתו), ציוד רפואי מתכלה, טובין שיוצרו בהתאמה אישית ובמיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה וכן תכשירים לאחר שנמסרו לחולה, מלבד במקרים של טעות במשלוח או תנאי הובלה לקויים. 
(ב) ניתן להחזיר מוצר קוסמטי שנקנה ולקבל את התמורה ששילם בעבורו (בניכוי דמי ביטול על פי דין, ובלבד שאין מדובר במוצר פסיד או שאינו יוצר במיוחד ובאופן ייעודי עבור הצרכן). 
5. בהתאם לחוק, זכות הביטול תעמוד לרוכש למשך 14 ימים, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר. על אף האמור, אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים רשאים לבטל עסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, קבלת הנכס או המסמך המסכם את פרטי העסקה. 
6. רוכש המבקש לממש זכות זו, נדרש להודיע לדובי על ביטול העסקה של רכישת המוצר ובה ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות, שם המוצר, תאריך הרכישה, אמצעי התקשרות עימו וכן מסמך כאמור בסעיף 11 מטה (להלן: "הודעת ביטול").
7. הרוכש יעביר את הודעת הביטול בעל פה – בשיחת טלפון לשירות הלקוחות (למספר המפורט בסעיף 13 מטה) באחד מן האמצעים המפורטים בסעיף 13 מטה, באמצעות דף "צור קשר" באתר .
8.  בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה במוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה או כל הפרה אחרת מצד דובי באספקת המוצר, תחזיר דובי בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף. 
9. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר דובי בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. עלות השליחה וההחזרה של המוצר תחול על הרוכש ותשולם על ידו. 
10. דובי שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את הרוכש אם הוחזר המוצר בהתאם לסעיף 8, כשהוא לא תקין, לא שלם או לאחר שנפגם. 
11. בכל מקרה של ביטול עסקה, יידרש הרוכש להציג לדובי בהודעת הביטול, בנוסף לפרטים בסעיף 7 למעלה גם העתק חשבונית, סרט קופה, או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם דובי או – ככל שהלקוח מציין שאינם בידיו, כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון דובי, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. 
ג. אופן החזרת התמורה
12. החזרת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק, ובכפוף לתנאים הבאים:
12.1.ככל שדרשה זאת דובי – הציג הצרכן חשבונית, המעידים על ביצוע עסקת הרכישה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
12.2.החזרת התמורה תיעשה באופן שנעשה בו התשלום. כך למשל:
רכישה שבוצעה במזומן – החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן;
רכישה שבוצעה באמצעות שיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה במזומן תוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; 
רכישה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי – אם חויב כרטיסו של הצרכן תושב התמורה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי וככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי תושב התמורה במזומן; 
רכישה שבוצעה באמצעות חשבון PAYPAL – אם חויב החשבון – תושב התמורה באמצעות זיכוי חשבון ה-Pay-Pal.
12.3. התמורה שתוחזר תהיה בגובה הסכום ששולם עבור המוצר שנרכש בניכוי דמי ביטול כדין. 
13. מועד החזרת התשלום יהיה בכפוף להוראות חוק הצרכן, כלומר במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר מ-14 (ארבעה עשר) ימי עסקים ממועד הביטול. 
ד. איך ולאן מחזירים?
14. במקרה של החזרת המוצר, יש לפנות תחילה למוקד שרות הלקוחות, לצורך תיאום ההחזרה:
א. טל' 077-363-5072 או בדוא"ל  [email protected]
ב. משלוח בדואר רשום לכתובת: "דובי טרייד בע"מ", יעקב פריימן 20, ראשל"צ 7535825;
ג. העברה אישית או ע"י שליח לכתובת"דובי טרייד בע"מ", יעקב פריימן 20, ראשל"צ 7535825.
על הלקוח לוודא שהמוצר הוחזר והועבר לטיפול מוקד ההזמנות במספר 077-363-5072
רוכש המעוניין בהחזרה ובביטול עסקה רשאי לפנות לדובי גם באמצעות עמוד צור קשר כמפורט לעיל.